WELKOM OP ONZE NIEUWE WEBSITE om dit met jullie te vieren : 20 % KORTING op heel veel artikelen

Algemene Voorwaarden Massive Wood

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Massive Wood en een wederpartij Massive wood deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 De overeenkomst: Offertes / opdrachtbevestigingen en tarieven op website

De op de site, in een offerte of opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven.

Alle offertes van Massive Wood zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van maximaal 1 maand na datum van uitgifte.

Alle genoemde prijzen op onze site en op onze offertes zijn voorbehouden van typefouten. Massive Wood kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of opdrachtbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 Leveringstermijn, uitvoering en verzendkosten

 • Massive Wood doet haar uiterste best om de afgegeven levertermijn te halen. Mocht dit niet lukken, dan zal Massive Wood de afnemer voortijdig op de hoogte stellen. De afnemer kan geen rechten uit de levertermijn ontleden, de overeengekomen termijn is geen fatale termijn. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen Massive Wood niet mogelijk is langer duurt dan 12 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Massive Wood bezorgt tot de eerste deur begane grond. Bij goed bereikbare plaatsen is Massive Wood bereid te helpen de meubelen op de gewenste plaats te zetten. Eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer.
 • Massive Wood brengt een overeengekomen bedrag in rekening voor het verzenden/afleveren van de gekochte producten, e.e.a. afhankelijk van de af te leggen afstand.
 • Voor moeilijk te bereiken plaatsen, afgelegen gebieden of gebieden die alleen per boot bereikbaar zijn zal een ander tarief met de klant worden afgesproken.
 • Is een artikel te zwaar of te groot of wordt deze per koerier bezorgd dan wordt het meubel in onderdelen geleverd.
 • In geval van maatwerk zijn minimale afwijkingen in afmetingen geoorloofd. Massive Wood is gerechtigd om voor wat betreft bladen die uit hout zijn vervaardigd 2% af te wijken van de overeengekomen afmetingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of wordt aangevuld kan het tijdstip van levering daardoor worden beïnvloed Massive Wood zal de afnemer hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Massive Wood de afnemer hierover zo snel mogelijk inlichten.

Artikel 5 Garantie

Massive Wood garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

Mocht een product beschadigd zijn bij levering of beschadigd is afgeleverd, dient dit binnen 24 uur na levering gemeld te worden waarbij aangetoond kan worden dat dit bij of voor levering gebeurd is d.m.v. een fotobewijs waarbij het product ongemonteerd(indien van toepassing) en nog in de oorspronkelijke verpakking zit.


Indien de te leveren zaken niet voldoen aan genoemde garantie en/of een gebrek vertonen binnen drie maanden na aflevering is Massive Wood verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. Massive Wood kan ervoor kiezen de meubelen te herstellen dan wel te vervangen.
Goederen moeten voor herstel bij Massive Wood afgeleverd worden. Indien dit voor afnemer niet mogelijk is, zal Massive Wood een passende vergoeding voor de gemaakte reiskosten in rekening brengen.
De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of verzorging of wanneer zonder schriftelijke toestemming van Massive Wood, afnemer of derden wijzigingen hebben aangewend aan de goederen die geleverd zijn. Gezien het product een natuurproduct is valt werking van het hout niet onder garantie.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

De betaling dient plaats te vinden direct tijdens of na het plaatsen van de bestelling.

Contant/ pin of per overboeking indien overeengekomen binnen 7 dagen na levering.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • Indien Massive Wood aansprakelijk is voor directe schade, dan is die schade beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:<br>de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;<br>de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Massive Wood aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Massive Wood toegerekend kunnen worden;<br>redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Massive Wood is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 • Massive Wood bezorgt de goederen tot de eerste deur begane grond. Indien Massive Wood helpt met het op de plaats brengen van de goederen is eventuele schade ontstaan tijdens het helpen plaatsen voor rekening van de afnemer.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Massive Wood partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9 Annuleringen en retourzendingen

 • Je hebt de mogelijkheid je bestelling binnen 24 uur, zonder opgaaf van reden en extra kosten, te annuleren. Wij verzoeken je daarvoor een e-mail te sturen naar info@massivewood.nl . Bij annulering na hierboven genoemde termijn word 20% van het aankoopbedrag inclusief 21% btw in rekening gebracht. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Als u de geannuleerde bestelling al heeft betaald, ontvangt u – via een tegoedbon of overschrijving – het betaalde bedrag terug.
 • Indien de bestelde artikelen om welke reden dan ook niet aan uw wensen voldoen, dan bent u gerechtigd om de bestelling binnen veertien dagen te retourneren. Dit geldt echter niet voor producten die we op maat of gekozen kleur voor u gemaakt hebben. Deze producten kunt u niet retourneren mits er aantoonbare fouten zijn gemaakt in de productie of het materiaal ondeugdelijk is. Let op: een kleurkeuze afwijkend van de standaard hout of staal kleur valt onder personalisatie.
 • Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd wordt. Is het artikel of de bijbehorende verpakking gebruikt, beschadigd of incompleet, dan zal Massive Wood niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel, of slechts een gedeelte van de waarde restitueren, tenzij de beschadiging van het artikel toe te rekenen valt aan het handelen van Massive Wood
 • Als u een artikel wilt retourneren, stuur dan vooraf een e-mail naar service@massivewood.nl met de reden en het bank- of gironummer waar het aankoopbedrag op gestort kan worden. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Wijkt het bedrag af van de normale kosten dan zullen alle extra kosten op de klant worden verhaald. Onaangemelde retourzendingen worden door Massive Wood niet gecrediteerd.

Massive
Cookies
Als je het goed vindt willen we graag cookies gebruiken om de website gebruiksvriendelijker te maken. Cookies helpen ons ook met analyseren van wat onze bezoekers interessant vinden. Zo kunnen we de mooiste meubels laten zien die het best bij je passen. Daarom gebruiken we deze technologie om je gedrag binnen en buiten onze website te volgen. Klik op 'Oké' om te accepteren. Kies je voor weigeren? Dan plaatsen we alleen functionele en beperkte analytische cookies en gebruiken we technieken die daarop lijken.